Porozmawiajmy o jakości...!

BAZA WIEDZY

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Funkcjonuje co najmniej kilka reguł klasyfikacji auditów Systemów Zarządzania. Rodzaje auditów dzielimy między innymi ze względu na przedmiot auditu i przynależność organizacyjną zespołu auditującego.

Rodzaje  auditów ze względu na przedmiot auditu:
Audit systemu ma na celu ocenę skuteczności wdrożonego systemu zarządzania oraz oceny jego zgodności z kryteriami formalnymi min. w postaci norm/y odniesienia, opracowanych procedur i polityk.  Celem takiego auditu jest także wskazanie mocnyi słabych stron w odniesieniu do auditowanych procesów i obszarów. Audit taki jest szeroko stosowany w przypadku oceny zgodności wdrożonego SZJ wobec wymagań normy ISO 9001:2008.
Audit procesu ma  na celu ocenę zgodności prowadzenia proces z wymaganiami formalnymi,
w szczególności dotyczącymi kwalifikacji personelu, stosowanych materiałów, procedur, metod monitorowania i pomiaru  a także wybranych aspektów systemowego zarządzania jakością takich jak np. proces zwolnienia wyrobu, jego identyfikacji
i identyfikowalności. Audity procesu stosuje się szeroko w branżach o dużych wymaganiach np. farmaceutycznej, chemicznej, wyrobów kosmetycznych itp.


Audit wyrobu ma na celu ocenę zgodności specyfikacji wyrobu z ustaloną z kontrahentem ale także ocenę jakości i użyteczności dokumentacji towarzyszącej. Często przedmiotem oceny wyrobu są jego szeroko rozumiane cechy użytkowe. Audity wyrobu są często stosowane przez sieci handlowe, które promuję wyroby pod marką własną przez przenoszą na siebie dużą część ryzyka związanego z wyrobem.


Rodzaje auditów ze względu przynależność organizacyjną zespołu auditującego:


Audit pierwszej strony – zwany także wewnętrznym. Audit ten polega na ocenie systemu zarządzania jakością lub poszczególnych jego procesów przez przeszkolony personel ocenianej organizacji. Dla umożliwienia skutecznej oceny takiego systemu auditorzy  podlegają regule niezależności auditorów od auditowanego obszaru. W chwili obecnej podstawową regulacją dla prowadzenia takich auditów oraz opisanych poniżej auditów drugiej strony stanowi norma ISO 19011:2011 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania. Audit pierwszej strony posiada znaczące ograniczenia, które zostaną omówione w dalszych częściach niniejszej pracy.


Audit drugiej strony -  nazywany często auditem klienta. Służy on  weryfikacji potencjalnego dostawcy  pod kątem możliwości spełnienia wymagań jakościowych i logistycznych. Dotyczy to także oceny już istniejącej współpracy. Audity drugiej strony charakteryzuje duży nacisk na aspekty logistyczne ocenianego dostawcy. Wynika
to najczęściej z konieczności zapewnienia spójności identyfikacji w łańcuchu dostaw zamawiającego. Audity klienta służą także do oceny systemowych aspektów zarządzania jednak nie są one tak istotne jak realizacja procesów zlecanych na zewnątrz przez zamawiającego.


Audit trzeciej strony – realizowany przez jednostkę niezależną. Istotą tego badania jest ocena organizacji, jej procesów lub wyrobu przez jednostkę zaufania publicznego np. posiadająca akredytację. Pierwotnie motywacją do prowadzenia auditów trzeciej strony była eliminacja dużej ilości auditów drugiej strony , na korzyść uznawania certyfikatów wydawanych przez niezależną jednostkę.  W chwili obecnej można jednak zaobserwować powrót do stosowania auditów drugiej strony, co wynika z obniżonego poziomu zaufania do certyfikacji. Obecnie regulację dla prowadzenia auditów trzeciej strony zawiera norma PN-EN ISO/IEC 17021:2011. Ocena zgodności - Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania.
Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Studia podyplomowe Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania

 

Chcesz aby tutaj znalazła się Twoja reklama.

Skontaktuj się z nami!!!

 

Praca

Zdobądź etat w TRI, wolne stanowiska czekają na Ciebie

Nowa norma ISO 9001 2015 | Lean manufacturing | Techniki TQM

Business Excellence - for professionals