Porozmawiajmy o jakości...!

Klasyczne narzędzia jakości

 • Diagram korelacji

  Diagram korelacji (wykres korelacji, analiza korelacji) – tradycyjne narzędzie zarządzania jakością, jest rodzajem wykresu, dzięki któremu można analizować jaki wpływ mają na siebie dwie zmienne. Na podstawie otrzymanego diagramu można ocenić kierunek współzależności zmiennych.

  Na istnienie korelacji zmiennych (cech) wskazuje ich wzajemny związek, czyli oznacza to, że zmienne wpływają na siebie. Diagram korelacyjny nie pokazuje związku przyczynowo-skutkowego zachodzącego między zmiennymi, a przedstawia tylko czy istnieje pewien związek korelacyjny między dwiema zmiennymi.

  Diagram korelacji stosuje się do:
  •    stwierdzenia istnienia zależności między zmiennymi
  •    określenia kierunku związku
  •    zbadania siły związku

 • Diagram Pareto

  Diagram Pareto (diagram Pareto-Lorenza) -  jest jednym z tradycyjnych narzędzi zarządzania jakością umożliwiającym hierarchizacje czynników wpływających na określone zjawisko. W formie graficznej przedstawia względny oraz bezwzględny rozkład rodzajów błędów, problemów lub ich przyczyn.


  Jest to wykres, który zawiera słupki oraz wykres liniowy. Słupki pokazują wartości w porządku malejącym, a wykres liniowy pokazuje skumulowane sumy każdej kategorii. Wykorzystuje się go do szeregowania przyczyn pod względem wybranych kryteriów.


  Wykres Pareto umożliwia odnalezienie 20% przyczyn przynoszących 80% strat (zasada Pareto). Ukazuje, że występowanie większości rodzajów zdarzeń można zaobserwować w małym fragmencie możliwych okoliczności. Jest regułą umożliwiającą określenie kierunków działań dążących do poprawy jakości procesów, wyrobów lub usług. Eliminacja tych przykładowych 20% istotnie poprawia końcowy proces, wynik, sytuacje, a ich identyfikacja pozwala ominąć zwalczanie przyczyn mało istotnych, niewpływających znacząco na proces.

 • Histogram

  Histogram - jeden z graficznych sposobów przedstawiania badanych wartości procesu lub zdarzeń. Składa się z szeregu prostokątów umieszczonych na osi współrzędnych – wykres słupkowy zmienności danego zbioru danych. Jest jednym z tradycyjnych narzędzi zarządzania jakością.


  Histogramy stosowane są głównie do przedstawienia struktury zbiorowości lub zjawiska,
  a więc szeregów strukturalnych dotyczących cech jakościowych i ilościowych. Histogram wykorzystuje się przede wszystkim do sprawdzenia, jaka jest relacja pomiędzy analizowaną cecha (procesem) a stawianymi wymogami. Wymogami mogą być wymagania technologii, klienta itp. Dzięki temu możemy ocenić czy badany proces spełnia wymagania czy nie.

 • Walter Andrew Shewhart

  Walter Andrew Shewhart (1891-1967)- nazywany ojcem statystycznej kontroli jakości. Wybitny amerykański fizyk inżynier i statystyk. Ukończył University of Illinois, a następnie uzyskał tytuł doktora fizyki na University of California w Berkeley. Wykładał na uniwersytetach w Illinois i Kalifornii, a przez krótki czas był szefem Wydziału Fizyki w Universitiy of Wisconsin- La Crosse.
  W 1918r. dołączył do Western Electric Company, zajmującej się produkcją sprzętu dla Bell Telephone Company. Pracował nad poprawą jakości sprzętu telefonicznego. Następnie Shewart pracował w Hawthorne do 1925 roku, kiedy przeniósł się do Bell Telephone Laboratories, gdzie pozostał aż do przejścia na emeryturę w 1956 roku. W Bell Telephone Laboratories zajmował się statystycznym opisem zmienności w produkcji. Wtedy to opracował założenia statystycznego sterowania procesami,
  a następnie jakością.

  W 1924 roku Shewhart stworzył karty kontrolne jako narzędzie statystycznego sterowania procesami. Za pomocą, których można było rozstrzygać co jest przyczyną odchyleń od normy i założonych specyfikacji. Karty kontrolne Shewharta wykorzystuje się do kontroli zmienności, a także do identyfikacji i kontroli przyczyn, które powodują wzrost zmienności. W. A. Shewhart przyczyny zmienności podzielił na dwie klasy przyczyny przypadkowe (pospolite) oraz przyczyny wyznaczalne (specjalne). Propozycje Shewharta na początku przyjęte zostały z rezerwą. Dopiero w latach II wojny światowej ich zastosowanie stało się faktem i były intensywnie rozwijane w warstwie teoretycznej,
  a także praktycznej.

  Pomimo pracy w przemyśle w odniesieniu do jego całej kariery, Shewhart utrzymywał kontakty z instytucjami akademickimi. Wykładał w Stevens Institute of Technology w Holboken w 1930 roku, Uniwersytecie w Londynie w 1932 roku oraz w United States Agricultural Graduate School w 1938 roku. Był honorowym profesorem na Rutgers University w 1954 roku i członkiem komitetu doradczego Princeton wydziału matematyki podczas 1941-48. Podczas 1944-46 pracował w National Research Council i przez ponad 20 lat pełnił funkcję redaktora statystyki matematycznej Series of John Wiley and Sons.

  Autor książek Economic Control of Quality of Manufactured Product (1931) i Statistical Method from the Viewpoint of Quality Control (1939). Był założycielem i pracownikiem Instytutu Statystyki Matematycznej, oraz Amerykańskiego Towarzystwa Kontroli Jakości. Był również stypendystą Międzynarodowego Instytutu Statystycznego, honorowym człowiek Królewskiego Towarzystwa Statystycznego, a także został odznaczony Medalem Holley przez American Society of Mechanical Engineers oraz otrzymał tytuł doktora honoris causa Indyjskiego Instytutu Statystycznego w Kalkucie.

Studia podyplomowe Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania

 

Chcesz aby tutaj znalazła się Twoja reklama.

Skontaktuj się z nami!!!

 

Praca

Zdobądź etat w TRI, wolne stanowiska czekają na Ciebie

Nowa norma ISO 9001 2015 | Lean manufacturing | Techniki TQM

Business Excellence - for professionals