Porozmawiajmy o jakości...!

kaizen

 • 7 marnotrawstw

  1. Nadprodukcja- powstaje poprzez wyprzedzanie produkcji. Prowadzi to do zużycia surowców wcześniej niż będą potrzebne oraz do zajęcia dodatkowej przestrzeni magazynowej.

  2. Nadmierne zapasy- magazynowanie produktów gotowych, części, i półfabrykatów generuje wzrost kosztów. Zbyt długie przebywanie towarów w magazynie może spowodować zmniejszenie ich jakości, a nawet spowodować ich niezdatność do użycia z powodu upływu daty ważności. Zapasy są rezultatem nadmiernej produkcji.

  3. Braki i naprawy- które powodują zatrzymanie produkcji oraz generują duże koszty. Produkty nie spełniające wymagań klienta muszą zostać wyrzucone lub naprawione co wiąże się z marnotrawstwem wysiłku i zasobów. Dodatkowo wadliwe wyroby mogą spowodować utratę zaufania i zamówień klientów.

  4. Zbędny ruch- czyli taki, który nie powoduje zwiększenia wartości produktu np.: schylanie się, sięganie po przedmioty, chodzenie. Zazwyczaj spowodowane są przez nieodpowiednią organizację stanowiska pracy. Zbędny ruch skutkuje zmęczeniem pracowników i wzrostem prawdopodobieństwa wypadków przy pracy.

  5. Nadmierne przetwarzanie- niedostosowane metody wytwarzania powodujące zwiększenie pracochłonności jest kolejną przyczyną strat w przedsiębiorstwie. Aby uniknąć tego typu strat należy opierać się przede wszystkim na zdrowym rozsądku i zorientowaniu na redukcję kosztów.

  6. Oczekiwanie- występuje gdy po zakończeniu jednego procesu nie można przejść do kolejnego, z powodu nieodpowiednich kwalifikacji, braku niezbędnych materiałów, informacji lub awarii maszyn.

  7. Zbędny transport- przewożenie produktów powoduje straty czasu, energii ludzi oraz środków. Dodatkowo istnieje tutaj ryzyko zniszczenia i uszkodzenia towarów. Rozwiązaniem może być reorganizacja rozmieszczenia maszyn i urządzeń w hali produkcyjnej.

 • Kaizen

  Kaizen (z jap. „Kai” - zmiana, „zen” - dobry, czyli ciągłe doskonalenie)  oznacza powolne, niekończące się usprawnienie wszelkich aspektów życia. Jej twórcą był Masaaki Imai w 1986r. Pierwszy raz została zastosowana w przedsiębiorstwie Toyota. Głównym celem Kaizen jest eliminowanie strat i braków powstających w procesach produkcyjnych. Dąży się do sytuacji, w której czas pracy pracownika przeznaczony jest tylko i wyłącznie do generowania wartości dodanej produktu.

  Istotne jest włączenie całej kadry w proces ciągłego doskonalenia. Każdy pracownik powinien prowadzić stałą analizę zasad postępowania i standardów pracy. Dzięki temu eliminuje się błędy i niedoskonałości w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Zadaniem kadry menadżerskiej jest doskonalenie organizacji za pomocą metody małych kroków, której wyniki obserwowane są dopiero po pewnym upływie czasu. Proces ciągłego doskonalenia odbywa się na każdym szczeblu organizacji poprzez przeprowadzanie szkoleń, dzięki którym nawet najmniejsza jednostka w organizacji zaangażowana jest w proces doskonalenia i usprawnienia działalności przedsiębiorstwa.

  Aby osiągnąć oczekiwane wyniki należy zastosować siedem etapów:

  1.  Zidentyfikować obszar usprawnień,
  2.  Przeanalizować i dokonać selekcji głównych problemów,
  3.  Zidentyfikować powody usprawnień,
  4.  Opracowanie środków zaradczych,
  5.  Wdrożenie,
  6.  Porównanie wyników,
  7.  Standaryzacja.

  Najistotniejszym etapem jest standaryzacja, gdyż dzięki niej możliwe jest utrzymanie trwałości i ciągłości zmian. W etap wdrażania zaangażowani są wszyscy pracownicy, którym kierownictwo przydziela ściśle określone obszary działań. Jego zadaniem jest również sprawowanie nadzoru, śledzenie zachodzących zmian i umożliwienie realizację założonych celów.

  Według metodologii Kaizen kierownictwo powinno być blisko GEMBA (miejsce pracy), czyli blisko procesów i odpowiadać za ich doskonalenie. Massaki Imai sformułował  pięć zasad zarządzania Gemba i przedstawił w swojej książce „Kaizen- The Key to Japanese Competitive Success”:

  1.  Gdy zaczyna się problem, należy zacząć od wizyty w Gemba
  2.  Sprawdź Gembutsu – przedmioty materialne, znajdujące się w Gemba.
  3.  Podejmij na miejscu tymczasowe środki zaradcze.
  4.  Znajdź bezpośrednią przyczynę problemu.
  5.  Stwórz standardy zapobiegające powtórzeniu się problemu

  Wdrożenie Kaizen w przedsiębiorstwie zapewnia wiele korzyści m.in. :
  •    Eliminacja marnotrawstwa, a co za tym idzie redukcja kosztów,
  •    Niskie koszty wprowadzenia metody,
  •    Eliminacji pomyłek, błędów, wypadków – uzyskania wyższej jakości wyrobów, mniejszej ilości   
        reklamacji, niższych kosztów wytwarzania.
  •    Wzrost satysfakcji i morali personelu.
  •    Lepsza organizacja pracy, poprawa warunków na stanowiskach

Studia podyplomowe Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania

 

Chcesz aby tutaj znalazła się Twoja reklama.

Skontaktuj się z nami!!!

 

Praca

Zdobądź etat w TRI, wolne stanowiska czekają na Ciebie

Nowa norma ISO 9001 2015 | Lean manufacturing | Techniki TQM

Business Excellence - for professionals