Porozmawiajmy o jakości...!

audyt

 • Audyt

  systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z audytu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów audytu

  {jcomments on}

 • Audytor

  Osoba, mająca kompetencje do przeprowadzania audytu{jcomments on}

 • Audytor

  Osoba, mająca kompetencje do przeprowadzania audytu{jcomments on}

 • Audytowany

  Organizacja, która jest audytowana

  {jcomments on}

 • Audytowany

  Organizacja, która jest audytowana

  {jcomments on}

 • Cel dotyczący jakości

  Przedmiot starań, lub zamierzeń w odniesieniu do jakości

  {jcomments on}

 • Ciągłe doskonalenie

  Powtarzające się działanie, mające na celu zwiększenie zdolności do spełnienia wymagań

   

  {jcomments on}

 • Dokument

  Informacja i jej nośnik

   

  {jcomments on}

 • Dostawca

  Organizacja lub osoba, która dostarcza wyrób

   

  {jcomments on}

 • Dowód z audytu

  Zapisy, stwierdzenia faktu lub inne informacje, które są istotne ze względu na kryteria audytu i możliwe do zweryfikowania

   

  {jcomments on}

 • Dowód z audytu

  Zapisy, stwierdzenia faktu lub inne informacje, które są istotne ze względu na kryteria audytu i możliwe do zweryfikowania

   

  {jcomments on}

 • Działanie korekcyjne

  Działanie w celu wyeliminowania wykrytej niezgodności / skutku

   

  {jcomments on}

 • Działanie korygujące

  Działanie w celu wyeliminowania przyczyny wykrytej niezgodności lub innej niepożądanej sytuacji

   

  {jcomments on}

 • Działanie zapobiegawcze

  Działanie w celu wyeliminowania przyczyny potencjalnej niezgodności lub innej potencjalnej sytuacji niepożądanej

   

  {jcomments on}

   

   

 • Ekspert techniczny

  Osoba, która służy zespołowi audytującemu specjalistyczną wiedzą lub umiejętnościami

   

  {jcomments on}

 • Jakość

  Stopień w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagań

   

  {jcomments on}

 • Klient

  Organizacja, lub osoba która otrzymuje wyrób

   

  {jcomments on}

 • Klient audytu

  Organizacja lub osoba zlecająca przeprowadzenie audytu

   

  {jcomments on}

 • Kompetencje

  Wykazane cechy osobowości oraz wykazana zdolność stosowania wiedzy i umiejętności

   

  {jcomments on}

 • Kryteria audytu

  Zestaw polityk, procedur lub wymagań

   

  {jcomments on}

 • Kryteria audytu

  Zestaw polityk, procedur lub wymagań

   

  {jcomments on}

 • Księga jakości

  Dokument, w którym określono system zarządzania jakością organizacji

   

  {jcomments on}

 • Najwyższe kierownictwo

  Osoba lub grupa osób, które na najwyższym szczeblu kierują organizacją i ją nadzorują

   

  {jcomments on}

 • Niezgodność

  Niespełnienie wymagania

   

  {jcomments on}

 • Organizacja

  Grupa ludzi wraz z infrastrukturą, z przypisaniem odpowiedzialności, uprawnień i powiązań

   

  {jcomments on}

 • Organizacja

  Grupa ludzi wraz z infrastrukturą, z przypisaniem odpowiedzialności, uprawnień i powiązań

   

  {jcomments on}

 • Plan audytu

  Opis działań oraz ustaleń organizacyjnych związanych z audytem

   

  {jcomments on}

 • Plan jakości

  Dokument specyfikujący, które procedury i związane z nimi zasoby należy zastosować, kto i kiedy ma je realizować w odniesieniu do określonego przedsięwzięcia, wyrobu, procesu lub umowy

   

  {jcomments on}

 • Polityka jakości

  Ogół zamierzeń i ukierunkowanie organizacji dotyczące jakości, formalnie wyrażone przez najwyższe kierownictwo

   

  {jcomments on}

 • Procedura

  Ustalony sposób przeprowadzania działania, lub procesu

   

  {jcomments on}

 • Proces

  Zbiór działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących, które przekształcają wejścia w wyjścia

   

  {jcomments on}

 • Program audytów

  Zestaw audytów, jednego lub więcej, zaplanowanych w określonych ramach czasowych i mających określony cel

   

  {jcomments on}

 • System

  Zbiór wzajemnie powiązanych, lub wzajemnie oddziałujących elementów

   

  {jcomments on}

 • System zarządzania jakością

  System zarządzania do kierowania organizacją i jej nadzorowania w odniesieniu do jakości

  {jcomments on}

 • Ustalenia z audytu

  Wyniki oceny zebranych dowodów z audytu w stosunku do kryteriów audytu

   

  {jcomments on}

 • Wada

  Niespełnienie wymagania odnoszące się do zamierzonego lub wyspecyfikowanego użytkowania

   

  {jcomments on}

 • Wymaganie

  Potrzeba, lub oczekiwanie, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo, lub jest obowiązkowe

   

  {jcomments on}

 • Wyrób

  Wynik procesu

  {jcomments on}

 • Zakres audytu

  Obszar i granice audytu

  {jcomments on}

 • Zapis

  Dokument, w którym przedstawiono uzyskane wyniki lub dowody przeprowadzonych działań

   

  {jcomments on}

 • Zespół audytujący

   

  Jeden lub więcej audytorów przeprowadzających audyt, wspomaganych przez ekspertów technicznych

   

  {jcomments on}

 • Zgodność

  Spełnienie wymagania

   

  {jcomments on}

Studia podyplomowe Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania

Praktyki i staże w TRI

TRI

Zapraszamy na staże

Praktyki i staże

 

Chcesz aby tutaj znalazła się Twoja reklama.

Skontaktuj się z nami!!!

 

Praca

Zdobądź etat w TRI, wolne stanowiska czekają na Ciebie

Nowa norma ISO 9001 2015 | Lean manufacturing | Techniki TQM

Business Excellence - for professionals