Porozmawiajmy o jakości...!

narzędzia zarządzania jakością

 • Diagram Pareto

  Diagram Pareto (diagram Pareto-Lorenza) -  jest jednym z tradycyjnych narzędzi zarządzania jakością umożliwiającym hierarchizacje czynników wpływających na określone zjawisko. W formie graficznej przedstawia względny oraz bezwzględny rozkład rodzajów błędów, problemów lub ich przyczyn.


  Jest to wykres, który zawiera słupki oraz wykres liniowy. Słupki pokazują wartości w porządku malejącym, a wykres liniowy pokazuje skumulowane sumy każdej kategorii. Wykorzystuje się go do szeregowania przyczyn pod względem wybranych kryteriów.


  Wykres Pareto umożliwia odnalezienie 20% przyczyn przynoszących 80% strat (zasada Pareto). Ukazuje, że występowanie większości rodzajów zdarzeń można zaobserwować w małym fragmencie możliwych okoliczności. Jest regułą umożliwiającą określenie kierunków działań dążących do poprawy jakości procesów, wyrobów lub usług. Eliminacja tych przykładowych 20% istotnie poprawia końcowy proces, wynik, sytuacje, a ich identyfikacja pozwala ominąć zwalczanie przyczyn mało istotnych, niewpływających znacząco na proces.

 • FMEA

  FMEA (ang. Failure Mode and Effect Analysis) – jest to analiza rodzajów i skutków możliwych błędów.
  Metoda polega na ustalaniu związków przyczynowo-skutkowych powstawania potencjalnych wad produktu lub procesu z uwzględnieniem ryzyka wystąpienia tych wad.


  Analiza ma na celu identyfikację potencjalnych przyczyn i skutków błędów w fazie projektowej, badawczo-rozwojowej oraz w procesie wytwarzania. Dzięki identyfikacji potencjalnych wad/błędów podejmowane są działania w celu eliminacji bądź redukcji ryzyka związanego z ich wystąpieniem. Metoda służy do ciągłego doskonalenia procesu lub produktu poprzez każdorazowe jego analizowanie i na podstawie uzyskiwanych wyników wprowadzanie nowych rozwiązań i korekt.


  Analizę możemy przeprowadzić dla całego produktu, pojedynczego podzespołu bądź elementu konstrukcji produktu, jak również dla całego procesu technologicznego lub dowolnej operacji określonego procesu.

 • Metoda 5 Why

  Metoda 5WHY

  Metoda 5WHY jest narzędziem stosowanym do poszukiwania przyczyn powstawania niezgodności, a także do wykrywania źródeł pojawiających się problemów. Analiza 5WHY to proste narzędzie niewymagające specjalistycznego przygotowania metodycznego, przyjmujące formę diagramu, który w graficzny sposób przedstawia przyczyny problemów. Polega na postawienie kilku pytań „dlaczego?” umożliwiających odnalezienie źródła problemów, dogłębne zbadanie przyczyn ich wystąpienia, a w rezultacie uzyskanie skutecznych krótko i długoterminowych rozwiązań. Opiera się na koncepcji, iż każde stwierdzenie określone jest przez zadawanie pytania „dlaczego?”. Zasada działania metody jest podobna do diagramu przyczynowo-skutkowego Ishikawy, zachęca pracowników do kreatywnego myślenia i samodzielnego (...)

   

  Zobacz więcej w strefie dla zarejestrowanych - za darmo :)

 • Poka Yoke

  Poka Yoke (z ang.: mistake proofing, terror proofing) oparty jest na idei "zabezpieczenia przed pomyłką".


  Twórcą poka-yoke jest japoński inżyniera, Shigeo Shingo. Pierwsze urządzenie poka-yoke zostało zastosowane przez Shigeo Shingo
  w fabryce Yamada Electric w 1961 roku. Celem zastosowania Poka Yoke jest stworzenie warunków odpowiednich do niewystępowania defektów lub do ich natychmiastowego wychwytywania.

  Skuteczne funkcjonowanie może być zapewnione dzięki umiejętnemu zaprojektowaniu produkcji, a także dzięki zastosowaniu zasad:
  - kontroli u źródła,
  - zachowania rozsądnych proporcji,
  - prostoty i efektywności,
  - oraz wykonywania w pierwszej kolejności to co jest oczywiste

  Rodzaje urządzeń Poka-Yoke wg Shingeo Shingo:


  Funkcje regulacyjne ("regulatory functions"):
  •    Metody kontroli / sterowania ("control methods")
  •    Metody ostrzegania ("warning methods")
  Funkcje ustawiające ("setting functions")
  •    Metody kontaktu ("contact methods")
  •    Metody ustalonej wartości ("value methods")
  •    Metody koniecznego kroku ("motion step methods")

  Zastosowanie urządzeń Poka-yoke pozwala na znaczącą poprawę jakości procesów produkcyjnych i eliminacje błędów. Jest to metoda bardziej efektywna niż jakakolwiek kontrola wyrobu lub SPC. Urządzenia Poka-yoke powinny być maksymalnie proste.

 • SMED

  Single Minute Exchange of Die

  SMED jest elementem kompleksowych systemów zarządzania, takich jak TPM czy TPS. Autorem metody SMED jest japoński inżynier Shingeo Shingo, jej istotę przedstawił w swojej książce „A Revolution In Manufacturing: The SMED System”.


  Celem zastosowania tego narzędzia jest skrócenie czasu przezbrojenia maszyn do jednocyfrowej liczby minut. Przezbrojenie jest to czas który upływa od zatrzymania maszyny po wyprodukowaniu ostatniej dobrej sztuki z partii poprzedniej, aż do uruchomienia jej przy produkcji pierwszej dobrej sztuki partii następnej.


  Istotą narzędzia krótkiego przezbrojenia jest to, aby jak najwięcej czynności wykonać poza samą maszyną, w czasie gdy ona jeszcze pracuje.

Studia podyplomowe Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania

Praktyki i staże w TRI

TRI

Zapraszamy na staże

Praktyki i staże

 

Chcesz aby tutaj znalazła się Twoja reklama.

Skontaktuj się z nami!!!

 

Praca

Zdobądź etat w TRI, wolne stanowiska czekają na Ciebie

Nowa norma ISO 9001 2015 | Lean manufacturing | Techniki TQM

Business Excellence - for professionals